På god vei mot Bransjeløsning 2025

Prosjektene i Veikart 2025 leverer på fremdrift og program Bransjeløsning sikrer god koordinering og samspill slik at vi når målsetningen med vår felles bransjeløsning. 

Styring og forvaltning av program Bransjeløsning på overordnet nivå består av følgende trinn. 

  1. Veikart 2025 besluttet
  2. Program etablert
  3. Definere målbilde og overordnet gevinstpotensiale
  4. Definere felles informasjons- og datamodell
  5. Kartlegge prosesser
  6. Etablere gevinstkart


Kartlegging av prosesser og etablering av gevinstkart vil være gjentakende aktiviteter i programmet frem til 2025. 


Resultatmål
Forslag til målbilde og gevinstpotensiale ble forankret i styremøte i april og vil bli tema på eiermøte 31. mai. Vi skal sammen oppnå konkrete resultatmål innenfor:

  1. Teknologi/digitalisering
  2. Arbeidsprosesser og standardisering
  3. Organisering og kompetanse

 

 

Tilhørende disse resultatområdene jobbes det nå med å identifisere gevinstområder. Eksempler er kostnadsredusering, redusert risiko og sårbarhet og brukergevinster. Vi skal sammen jobbe for å synliggjøre og hente ut gevinster innenfor disse områdene til beste for alliansen som helhet og hvert enkelt allianseselskap.


Funn fra endringsanalysen
Vår endringsagent Anita Wie Eriksen gjennomførte i mars dybdeintervjuer med et representativt utvalg av ledere og medarbeidere i allianseselskapene. Funnene fra analysen støtter behovet for fokus på mål og gevinster for å lykkes. Samtidig viser endringsanalysen at vi står ovenfor en relativ kompleks endringsreise.

Figuren nedenfor viser hva som har vært analysert i endringsanalysen.

 


Endringskapasitet/evne
 viser hvor vi er i dag; hva har vi i sekken og hva må vi ta hensyn til for å lykkes?  Eksempler er om vi er omforent om hvor vi skal – videre om vi har gode nok prosesser og systemer som muliggjør endringen, om vi har nødvendig kompetanse og kapasitet og ikke minst om vi har motivasjon og energi for å lykkes.

Endringsomfang viser hvor kompleks endringen er og hvor stort gapet er mellom nå-situasjon og ønsket fremtidig situasjon. Det handler blant annet om hvordan vi utfører arbeidsoppgavene i dag og om endringen krever store strukturelle og kulturelle endringer.

Funnene fra endringsanalysen viser at vi må gjøre konkrete veivalg for å lykkes mot målet og «Bransjeløsningen 2025», og vi vil måtte ta noen ulike «stier» og stoppunkter på vei mot toppen. Programmet vil derfor blant annet jobbe for forutsigbarhet i roller og ansvar og konkrete verktøy i endringsarbeidet for å lykkes med de nye løsningene. Videre vil vi kartlegge arbeidsprosesser med mål om at nye løsninger skal effektivisere dagens arbeidsprosesser og at vi får en felles måte å løse oppgaver på i fremtidens Nettalliansen.

 

Hovedfunn fra endringsanalysen og veien videre vil også være tema på eiermøte den 31. mai.