Vi sikrer helheten i Bransjeløsningen

Gjennom Veikart 2025 gjennomføres flere anskaffelser for å styrke Nettalliansens bransjeløsning. Vi etablerer nå et program for samordnet styring og kontroll av prosjekter og leveranser, som vil sikre helheten i bransjeløsningen

Vi opplever høy grad av tillit til at anskaffelser og prosjekter er godt rustet for å realisere eget omfang. Samtidig oppleves det som krevende å sikre at løsningene henger sammen optimalt, og at alliansen derigjennom vil oppnå målsettingen med en felles bransjeløsning.

Nettalliansen etablerer derfor et program for samordnet styring og kontroll av prosjekter og leveranser som skal bidra til målsettingen med Veikart 2025.

Programorganisering
 • Programorganisasjonen tilpasses  programmets  egenart  for å sikre  tilstrekkelig fokus med riktig antall roller og oppgaver
 • Programstaben bemannes med Nettalliansens medarbeidere og identifiserte innleide konsulenter
 • Rollebeskrivelse med ansvar/oppgaver tydeliggjøres
 • Sikrer tilstrekkelig kompetanse/kapasitet i programmet
 • Unngå dobbeltarbeid ift prosjektene
 • Ressurs- og kostnadsestimat utarbeides, og fremlegges for godkjenning innenfor de økonomiske rammene av VK25 
 • Hvert prosjekt realiseres innenfor rammer gitt i handlingsplan
 • Eksisterende styringsgrupper videreføres
 • Det etableres prosjektstyringsgrupper der det er hensiktsmessig for nye prosjekter
 • Programleder opptrer som prosjekteier i styringsgruppene, og overfor prosjekter og leveranser som ikke har egen prosjektstyringsgruppe
 • Programleder rapporterer samlet til daglig leder

 

 

Programansvarlig

Lars Bjærtnes har vært innleid konsulent i Nettalliansen i flere år.

Han får rollen som leder for programmet i tillegg til at han har prosjektlederansvaret for nytt kundesystem. 

Lars har tung erfaring med rollen, og var tidlig 2000-tallet operativ leder for alle prosjektene og leveransene i forsvarets store omstillingsprogram Golf, og innføringen av et fellesintegrert forvaltningssystem. Dette omfattet blant annet opprettelsen av forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) i Harstad, og forsvarets regnskapsadministrasjon (FLR) i Bergen. Senere ledet han selv effektivitetsprogrammet Lean, som konserndirektør for forretningsområdet IT-drift i EDB Businesspartner, med 2 000 ansatte. Her var fokus på prosesseffektivisering og økt verdiskaping. 

Lars B.png

Felles for disse programmene var viktigheten av å se prosesser og roller på tvers av fagsystemer og datasiloer, og sikre at menneskene som blir påvirket av endring også får påvirke endringsarbeidet.