Vellykket fagdag for IKT-sikkerhet

Tirsdag 21. mai ble det avholdt fagdag for IKT-sikkerhet i Oslo. Dagen etterlater ingen tvil om behovet for økt fokus på IKT-sikkerhet fremover. 

Den 21. mai holdt Nettalliansens IKT-sikkerhetsprosjekt fagdag i Oslo. 19 deltakere fra 13 selskap var tilstede, samt representanter fra NVE, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Hydro Energi.  

NSM
Jørgen Dyrhaug fra NSM startet fagdagen med et engasjerende innlegg om generell IKT-sikkerhet og en gjennomgang av NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Han fikk frem at essensen i å sikre selskapet er å få opp kompetansen og bevisstgjøring hos de ansatte, og at opplæring er essensielt for å være rustet mot både tilsiktede og utilsiktede hendelser.

Hydro Energi
Hydro Energi var også til stede, representert av Leif Ragnar Strand. I mars opplevde Hydro at it-systemer i hele konsernet ble lammet på grunn av et alvorlig og omfattende cyberangrep. Strand delte erfaringene rundt denne hendelsen, og kom med gode innspill til hvordan man bør jobbe med IKT-sikkerhet både før, under og etter hendelser. På grunn av kraftberedskapsforskriften (KBF) var Hydro godt rustet til å møte cyberangrepet, og fikk kjapt kontroll og reduserte skadeomfanget.  

NVE
NVE representert av Helge Ulsberg gikk gjennom endringene i Kraftberedskapsforskriften kapittel 6 og 7. Han tok frem de viktigste endringene og nye krav. Det er et fokus på grunnsikring som kommer frem i §6-9 i KBF. Denne paragrafen er sterkt preget av NSMs grunnprinsipper, og NSM har vært delaktige i utformingen av IKT-sikkerhetsendringene og -fornyingene i KBF.

 

Veien videre
Dagen ble avsluttet med temaet «Videre samarbeid innen IKT-sikkerhet». Etter å ha jobbet med IKT-sikkerhet på organisasjonsnivå, ser prosjektgruppen på muligheten for å videreføre prosjektet til et teknisk prosjekt. Deltakerne i møtet kom med forslag til hva de ønsker å samarbeide om videre.

Vi vil takke alle deltakerne for en god og innholdsrik fagdag. Og en spesiell takk til prosjektgruppen som har gjort et veldig godt arbeid i utarbeidelsen av prosjektleveransene og forberedelse av fagdagen.

 

Daglig leder i Hallingdal Kraftnett, Audun Grynning, var en av deltakerne på fagdagen. Hans opplevelse var udelt positiv:
"Fagdag IT-sikkerhet var svært informativt og spennende. Innleggene fra de eksterne aktørene NSM, Hydro og NVE understreker tydelig et behov for fokus på IT-sikkerhet. I Nettalliansens felles IT-sikkerhetsprosjekt er det gjort et veldig godt arbeid av prosjektgruppen som har resultert i konkret dokumentasjon som alle selskapene i Nettalliansen vil ha stor nytte av".

 

Presentasjoner:
IKT-sikkerhetsprosjekt i Nettalliansen (Prosjektgruppen)
Kraftberedskapsforskriften kapittel 6 og 7 (NVE)