Store kostnadskutt med Nettalliansens Tilsynsløsning

Enida AS og Hallingdal Kraftnett AS opplever store kostnadskutt og modernisering med Cubit og Nettalliansens tilsynsløsning. Knut Stornes og Marianne Bakko deler her sine erfaringer.

Enida konverterte fra Elwin til Cubit som fagsystem for DLE i april 2018, og utviklingen og funksjonaliteten i Cubit har kommet langt siden da. I 2017 og årene før hadde Enida store kostnader knyttet til innleie av SKS tjenester, og det dreide seg om flere millioner. Det ble besluttet å restrukturere arbeidet som DLE utførte, og en viktig faktor var å få på plass et effektivt og moderne IT-verktøy som både kunne dekke saksbehandling og arbeid i felt på en effektiv måte. Valget falt på Cubit, og dette valget sammen med andre tiltak har ført til vesentlige kostnadskutt for DLE-arbeidet i Enida.


Hallingdal Kraftnett tok i bruk Cubit i 2019. Bakgrunnen for bytte av tilsynsløsning var behovet for en helhetlig effektivisering av tilsynsprosessen fra booking av tilsyn til lukking av saker. Både sekretærer og tilsynsingeniører opplevde gammel løsning som lite brukervennlig samt tidkrevende, samtidig som at endringer og tilpasninger i tilsynsløsningen ikke lot seg utføre uten kostnadskrevende konsulentbistand.


Endring i hvordan tilsyn utføres 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har endret fokus på grunnlaget for tilsyn. Før var tilsyn frekvensstyrt, og det var antall tilsyn som var gjeldende. Nå er det opp til Det lokale eltilsyn (DLE) i hvert nettselskap å risikovurdere hvilke objekter man skal føre tilsyn på. Dette krever et innovativt og fremtidsrettet tilsynsverktøy, noe som Cubit frem til nå har vist at det er. Det er ikke minst viktig mht. avtalebooking når våre kunder ønsker å kommunisere effektivt via både mail, sms og telefon.

 

Vellykket overgang til Cubit

Erfaringsmessig har Cubit gitt oss;

 • En effektiv håndtering av bytting og flytting av avtaler
 • Kommunikasjon med kunder og installatører direkte inn på tilsynssaker
 • SMS-kommunikasjon med kunder direkte på saker
 • En enklere selvbetjent håndtering av maler i løsningen
 • Kommunikasjon direkte med Boligmappa.no for oppslag i el-dokumentasjon
 • Kundeendinger direkte inn i tilsynsløsningen kommunisert via NATT integrasjon
 • Effektiv utsending av brev/varsler via brevfabrikken.no
 • Bedre kontroll på GDPR
 • Et bedre brukergrensesnitt som ikke krever mye opplæring
 • Null nedetid ved oppgraderinger

 
Kostnadskutt gir kompetanseheving
I Cubit er det ingen kostnader knyttet til utvikling og det krever heller ingen kostnadskrevende konsulentbistand. Utviklingskostnadene er ikke en uforutsett utgift lengre, men ligger i løsningen. Dette har alt å si med tanke på å kunne utvikle systemet for optimal drift for alle selskaper som benytter denne løsningen. 

På el-sikkerhetssiden har det også skjedd en stor utvikling. DLE Hallingdal ser behovet for et økt kompetansenivå på nye fagfelt, for eksempel innen smarthusløsninger, solcelleanlegg og elbillading.

Summen av disse endringer gjør at tilsynsingeniørenes kontordag kan brukes til kompetanseheving, og informasjonsarbeid i tråd med DSB sine anbefalinger.

«Effektive arbeidsprosesser og en god løsning som Cubit, frigjør mer tid til godt elsikkerhetsarbeid»

Meld dere inn i brukerforum
Brukerforum for tilsynsløsningen i Nettalliansen ledes av Ragnhildur Osk Andreassen, IKT-forvalter i Nettalliansen AS og Knut Stornes fra Enida vil koordinere og styre videre utvikling av løsningen ovenfor Cubit som leverandør. Sammen med Nettalliansen har Cubit laget og holder på å oppdatere et Veikart for videreutvikling av løsningen.

Vi oppfordrer lokalt tilsynspersonell og kontaktpersoner til å bli med på og delta aktivt i brukerforumet. Du kan selv melde deg inn i brukerforum på samhandlingsnettet.

 

Forbedringer på sikt 
På sikt ligger det gode føringer for en løsning som kan bli enda bedre og tilpasses nye utfordringer;

 • Felles rettemeldingsportal for hele Norge med direkte kobling mot el-virksomhet. Dette vil lette arbeidet mht. useriøse aktører, samt effektivisere og forenkle hverdagen for installatørene.
 • Koblinger mot kommunale registre. (for byggemeldinger, verneverdige bygninger, og evnt. eierregister)

 

 

Har du spørsmål? 
Knut Stornes, Enida: 908 85 437
Marianne Bakko, Hallingdal: 418 54 003