Stopp av innovasjonsprosjektet Digitalisering av nettdrift

Etter en evaluering av måloppnåelse og vedvarende kapasitetsutfordringer hos Powel, besluttet styringsgruppen den 29. mars å avslutte prosjektet. 

Høsten 2018 ble det gjennomført en evaluering av prosjektets måloppnåelse. Samtidig med at evalueringen av måloppnåelse ble lagt frem for styringsgruppen, ble det klart at Powel hadde store problemer med å stille nødvendig kapasitet for å gjennomføre prosjektet. Derfor tok styringsgruppen en beslutning om å avslutte prosjektet. 


Resultater fra prosjektet
Prosjektet har jobbet med hvordan mindre nettselskaper i Nettalliansen kan effektivisere sine driftsprosesser ved å drifte nettet sammen fra et felles driftsovervåkingssystem (DMS). Flere deltagende selskaper i prosjektet har etablert digital driftsovervåkingssystem og hentet ut nyttig erfaring med bruk av dette. Felles driftsovervåkingssystem for flere selskaper er ikke etablert, da prosessen viste seg mer omfattende enn først antatt.

I tillegg til fokus på etablering av felles driftsovervåkingssystem har prosjektet jobbet med hvordan nettselskaper kan utnytte ny IoT-teknologi til å effektivisere og forbedre overvåkingen av nettet. Prosjektet har montert nye sensorer i nettet og jobbet med hvordan data som allerede samles inn gjennom AMS-infrastrukturen kan benyttes på nye måter.

 

Erfaringer
Samarbeidet mellom selskapene har vært svært godt, og vi har høstet mye verdifull erfaring. Prosjektet har hatt månedlige møter med høy deltakelse, og ukentlige statusmøter med de aktive ressursene.

Erfaringene viser at systemlandskapet bør være mest mulig likt for å forenkle samhandling. Ulike system øker kompleksiteten når samhandling skal etableres, både informasjonsflyt, prosess og integrasjoner.

I dette prosjektet ble dette tydelig ikke bare gjennom OpenNIS/Netbas men også Scada ABB og Scada NetControl. I oppsettet for felles ADMS var det planlagt både med multi-NIS og multi-Scada. Multi-NIS ble utfordrende, multi-Scada gikk prosjektet helt bort fra, det lot seg ikke realisere innen prosjektets rammer. 

Erfaringene viser også at et samarbeidsprosjekt med eksterne parter må ha tydelige avklarte roller og ansvarsområder for prosjektarbeidet. Det tar ned risiko for misforståelser og ulike forventninger når utfordringer oppstår. For Nettalliansen var dette et viktig prosjekt med betydelig størrelse, etter vår oppfatning var dette for Powel et mindre viktig prosjekt. 

 

Vi fortsetter arbeid innenfor nettdrift i Nettalliansen
Målet for prosjektet er fortsatt like interessant for Nettalliansen, med tanke på mulige skalafordeler og økt samhandling mellom eierselskap.

Styret har besluttet at Nettalliansen starter forprosjekt Nettdrift med hensikt å kartlegge prosesser og alle informasjonskilder, systemfunksjonalitet, andre løsninger og fremtidens behov innen nettdrift.

Svorka og Nettalliansen har møtt leverandør av Scadaløsning, med tanke på muligheter for samhandling om nettdrift med Scada som felles plattform. Om dette skal tas videre vil vurderes i forprosjekt Nettdrift.

Nettalliansen inviterer deltakende selskap fra prosjektet digitalisering av nettdrift med på det videre arbeidet innen dette området.

Det vil utarbeides en prosjektbeskrivelse, som legges frem til diskusjon i regionmøtene, og som deretter legges frem for handlingsplanutvalget (HPU). HPU vurderer forprosjektet og lager et underlag for beslutning i generalforsamling den 4. juni.

 

Les hele notatet her