Statusmøte med CGI

Nettalliansen holdt statusmøte med CGI 5. desember. Tema var brukerstøtterammen på Smart 24 løsningen, gjennomfakturering og MGA - saldooppgjør.

Brukerstøtterammen
Brukerstøtterammen på Smart 24 løsningen er i utgangspunktet på 660 timer, men deltakende selskap har et klart behov for et større antall timer med brukerstøtte.

De deltakende selskap brukte i fjor over 1000 timer, og til tross for enkelte fellestiltak ligger vi i 2018 an til å bruke tilsvarende antall timer. Det er mange årsaker til overforbruk, men det er i hovedsak knyttet til brukerstøtte for Elhub-integrasjon og meldingsutveksling. 

Hensikten med rammen er at Nettalliansen skal ha bedre kontroll på det antallet timer CGI fakturerer, i tillegg til at vi sammen med leverandøren kan gjøre felles preventive opplæringstiltak for å redusere behovet for å kjøpe tid hos CGI. Vi kan imidlertid ikke nekte eierselskapene å kontakte CGI, like lite som CGI alltid vil svare på henvendelser. Dette ble diskutert i møtet og vi ble enige om ytterligere proaktivitet fra CGI og årvåkenhet fra Nettalliansen slik at vi enda bedre forutser utfordringene før de oppstår. Innføringen av Elhub medfører endringer (og feil) i IS customer, og vi har bestemt at det i 2019 vil holdes månedlig webinar for gjennomgang av endringer og spørsmål i fellesskap.

Som tidligere omtalt vil brukerstøtten snarlig bli fakturert eierselskapene fra Nettalliansen i henhold til forbruket hos hvert enkelt selskap. Nettalliansen forhandlet frem en halvering av de omlag 500 timene som overskyter rammen på 660 timer. Mer detaljert fremstilling vil dere finne i fakturagrunnlaget som kommer. 

 

MGA og gjennomfakturering 
CGI har også fått aksept fra Nettalliansen om å fakturere kostnadene forbundet med MGA Saldooppgjør og gjennomfakturering.