Status på leverandører og avtaler

Nettalliansen har reforhandlet avtalen med Telenor. Les mer om dette og status på materiell, Krafttak og forsikring. 

Telenor
Nettalliansen har reforhandlet samordningsavtalen med Telenor, som innebærer bedre betingelser for selskap som deltar. Implementeringen vil være aktiv i løpet av en måneds tid. Betingelsene er tilgjengelige for alle eierselskap i Nettalliansen. Ta kontakt med Gunnar Bell for mer informasjon. Se reforhandlet avtale her

Materiell 2,16
Nettalliansen anmoder eierselskapene om å i størst mulig grad unnlate å kjøpe produkter fra 3M og Ensto AS. Grunnen er at disse produsentene ikke gir noen god forklaring på hvorfor prisene øker i den grad de gjør, og at de derfor oppfattes som ubegrunnede. Berggård Amundsen er i forhandlinger med 3M om bedre betingelser og vi har en pågående dialog med Ensto AS. Vi håper å kunne løse utfordringene med begge produsentene, og vi anbefaler at eierselskapene tar kontakt med Berggård Amundsen for å finne fullgode erstatningsprodukter. Vi har en overordnet målsetting om å påvirke produsentene i retning av mer tydelighet og profesjonalitet, og ber derfor om at alle så langt det er mulig begrenser kjøp hos 3M og Ensto inntil videre.-

Vi jobber samtidig videre med standardisering på skjøt og endeavslutninger selv om diskusjonene om prisreguleringer gjør at prosessen tar lengre tid enn vi hadde håpet.  

Krafttak 17
Flere eierselskap har meldt inn til Nettalliansen at samarbeidet med Siemens ikke fungerer tilfredsstillende. Det må i tiden frem mot sommeren avklares om Siemens får fornyet tillit gjennom at Nettalliansen tar ut opsjon om forlengelse av avtalen. Administrasjonen har vært tydelige overfor Siemens at det er flere områder i samarbeidet som må forbedres, og vi har i den forbindelse behov for oppdatert informasjon om hvordan forbedringstiltakene fungerer i tiden fremover. Vi ber derfor at dere informerer Gunnar Bell om ordrebekreftelser, bestillinger og generell oppfølging ikke står til forventningene.

Forsikring
Willis Towers Watson skal gjennomføre konkurranse på forsikringer for Nettalliansens eierselskap. Deres anbefaling innebærer en todeling av konkurranseutsettingen der første fase vil omfatte de selskapene som ikke har kraftproduksjon. Kraftproduserende selskap har en risikoprofil som avviker stort fra selskap uten kraftproduksjon, slik at det forsikringsteknisk vil være fordelaktig å gjøre to konkurranser da det kun er et fåtall tilbydere som forsikrer blant annet turbiner.

Av Nettalliansens eierselskap har 32 selskap blitt kartlagt av Willis Towers Watson, og WTW kontakter alle disse for å sikre deltakelse i konkurransen. Administrasjonen vil også bidra i denne fasen, da vi også har behov for å hente inn deltakerbekreftelser i henhold til vår måte å gjennomføre anskaffelser.

Informasjon om konkurransen legges fortløpende ut på samhandlingsnettet, og det er full anledning til å ta kontakt med WTW eller administrasjonen ved Gunnar Bell dersom du har spørsmål.