Standardisering av nettsider - deltakerbekreftelse og arbeidsgruppe

Tre leverandører har gitt tilbud og blir evaluert i denne prosessen. Vi avventer valg av leverandør til vi har mottatt deltakerbekreftelser fra selskapene. 

Denne informasjonen er sendt på mail til primærkontaktene i Nettalliansen. 

 
Tre leverandører har gitt tilbud og blir evaluert i denne prosessen. Evalueringskriteriene er pris (30%), erfaring (40%) og gjennomføring/forvaltning (30%). Vi er trygge på at leverandørene som har gitt tilbud har den erfaring og kunnskap vi etterspør og vil gjennomføre dette prosjektet med oss på en god måte. Vi ønsker imidlertid først å få deltakerbekreftelse fra de selskap som ønsker å delta i prosjektet, slik at vi ser omfanget før vi velger leverandør. 

Leveransen
Leveransen består av et felles rammeverk for nettsider som alle selskapene kan benytte seg av, samt standard selskapstilpasninger. Med standard tilpasninger menes å legge inn logo, kontaktinformasjon, og evnt. andre mindre tilpasninger. Innholdsarbeid som innebærer å flytte over /tilpasse innhold fra eksisterende til nye sider - er ikke inkludert da behovet her vil variere sterkt. Dette kan selskapet gjøre selv eller gjennom bistand av leverandøren. Integrasjoner er heller ikke inkludert i tilbudet, da dette behovet også i sterk grad kan variere fra selskap til selskap. Leveransen inkluderer forvaltning (drift og vedlikehold) av sidene.

Det vi har fokus på i evalueringen i tillegg til pris, er leverandørenes kompetanse og erfaring innen følgende:

  • Erfaring med UX (brukeropplevelse)
  • Erfaring med webdesign
  • Prosjektledelse 
  • Kompetanse, bransjeerfaring og referansecaser
  • Gjennomføring/kapasitet


Prosjektbeskrivelse
Basert på tilbakemeldingene ved første kartlegging av interessen for dette prosjektet i februar 2020, og tilbakemeldingene vi har fått fra flere i løpet av våren, så har vi gjort et kostnadsestimat basert på 15-20 deltakende selskap. Kostnaden er også avhengig av hvilken leverandør som blir valgt. Vi estimerer at oppstartskostnaden vil ligge mellom kr 80-120.000 per selskap, samt en årlig forvaltningskost (drifts- og vedlikehold) på ca kr 60.000. Les mer om forvaltningskost i prosjektbeskrivelsen. Vi ser ikke bort fra at forvaltningskost blir lavere enn estimert og at tilbudene dekker mer enn selskapene vil ha behov for. Når leverandør blir valgt vil vi ha et mer nøyaktig kostnadsbilde.

 

Deltakerbekreftelse
Ønsker dere å være med på dette prosjektet, så skal deltakerbekreftelse sendes til anniken.pettersborg@nettalliansen.no, innen 14. august.

 

Arbeidsgruppe
Som informert om tidligere, ønsker vi 4-6 deltakere fra selskapene til å sitte i en arbeidsgruppe på vegne av Nettalliansen som kunde. Funksjonen til arbeidsgruppen vil være å bidra til å avklare de ulike stegene i utviklingsprosessen til rammeverket for nettsidene. Dette er den viktigste fasen, for å sikre at felles rammeverk for alle selskapene er så optimal som mulig før selve utviklingsarbeidet starter. Det er ønskelig at ressursen som meldes inn har erfaring med innhold og funksjonalitet på nettsider. Vi baserer oss på møter via Teams. 

Meld på din kandidat her