Spennende innovasjon med Birdsview

Nettalliansen har deltatt i innovasjonsprosjektet Birdsview med 9 allianseselskap siden høsten 2021. Prosjektet avsluttes denne måneden, og her er en liten oppsummering.

Selskapene har vært med på å teste Birdsviews produkt i felt, og gjennom bruk og tilbakemeldinger bidratt til å tilpasse produktet til nettselskapenes behov. 


Om prosjektet
Trestolper er en viktig del av nettselskapenes infrastruktur. Trestolper er også mottakelig for råte og andre skader som kan svekke stolpene og redusere levetiden. Løsningene som nå finnes på markedet for å kvalitetssjekke trestolper er ikke presise nok. Dette fører til usikkerhet rundt tilstanden til stolpen, og gjør at trestolper ofte byttes ut for tidlig eller for sent. Å bytte stolper for tidlig fører til unødvendige kostnader og overforbruk av trematerialer, mens å bytte for sent øker risikoen for ulykker, for eksempel at stolper knekker mens montører klatrer i dem.

I 2021 startet derfor Nettalliansen et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Birdsview, et norsk oppstartsselskap som har utviklet teknologi for å tilstandsvurdere trestolper effektivt og presist. Teknologien til Birdsview består av en radarskanner som skanner stolpene og avbilder innsiden av stolpen for å oppdage råte eller andre svakheter i treverket.

Gjennom prosjektet har Nettalliansen forhandlet frem en avtale som har gitt 9 av allianseselskapene tilgang til å teste Birdsview sin løsning. De har vært med på å teste teknologien, og deres vurderinger og tilbakemeldinger har vært med på videreutviklingen av Birdsview sin teknologi. Selskapene har dermed tatt aktivt del i innovasjonsprosessen.


Teknologien bak

Teknologien baserer seg på radarteknologi som vanligvis brukes til å detektere armering i betong. Birdsview utvikler teknologi som gjør det mulig å bruke radarer for å finne anomalier og svakheter i trematerialer, og på denne måten avbilde lokasjon og omfang av eksempelvis råtelommer eller hakkespetthull i trestolpene.

Presis data om stolpers tilstand innhentes og analyseres automatisk i felt. I løpet av sekunder får montøren presentert ferdige analyser av omfang og lokasjon av eventuelle skader i stolpen, og hvordan disse skadenes påvirker stolpens reststyrke. Siden dataene er heldigitale kan Birdsview gjøre flere avanserte beregninger direkte på dataene som hentes inn. Dette sparer montørene for tid og gjør det enklere å ta trygge og riktige beslutninger i felt.


Tilbakemeldinger fra selskapene
Birdsview fortsetter med utvikling og produktforbedringer og videreutvikling av produkt og analyseløsning er omsøkt for oppstart i 2023. Nettalliansen er invitert inn i det prosjektet også, og vi tar en vurdering på videre engasjement i innovasjonsgruppen når nåværende prosjekt er ferdig. Det er planlagt oppstart av fase 2 i dette innovasjonsprosjektet i 2023 som nye selskap også kan melde sin interesse for.

Her er noen av de positive tilbakemeldingene fra prosjektets fase 1:

  • Vi fikk en del aha-opplevelser på stolper som selskapet trodde var bra, men som produktet viste at var dårlig (og dette stemte)
  • Erfart at stolper som har sett dårlige ut egentlig er friske innvendig
  • Identifikasjon av råte fungerer godt! Der det er råte finner vi det, og motsatt!
  • Proceq-radar kobler seg opp automatisk, fungerer godt (men dette skjer kun av og til)
  • Systemet er veldig intuitivt. Enkelt å lære seg og bruke.
  • Treffer veldig godt på kjerneråte/råtelommer - stemmer godt overens med inntrykket de fikk ved å ta kjerneprøver
  • Kvaliteten på analysene stemmer bra


Innovasjon i Nettalliansen

I Nettalliansen ønsker vi et større fokus på innovasjon, og få brukt mer av våre FoU-midler på prosjekter som har kortreist nytteverdi for allianseselskapene. Birdsview er et godt eksempel på dette, hvor forbedret teknologi gir direkte gevinst inn i nettselskapenes hverdag.

Vi planlegger en fysisk innovasjonsdag på nyåret, hvor vi ønsker å invitere til idémyldring rundt hvilke driftsområder i nettselskapet som kan utbedres gjennom ny teknologi, bedre arbeidsprosesser eller kompetansedeling gjennom beste praksis. Mer om tidspunkt og agenda for denne dagen kommer.