RME oppretter digitaliseringsforum

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt OED forslag til forbedret driftskoordinering i det norske kraftsystemet. Økt samarbeid, tydelig ansvarsdeling og felles satsing på digitalisering vil være avgjørende. Mye av dette er selskapene i Nettalliansen godt kjent med. 

Prosessen ble satt i gang av OED i fjor vår. NVEs forslag som ble sendt i november 2020, var resultat av et forslag fra en ekspertgruppe og påfølgende høring.

RME anbefaler at arbeidet med digitalisering vies økt oppmerksomhet, og at bransjen får klare føringer for fremdrift og innhold i arbeidet. Det anbefales at økt myndighetsinvolvering legger til rette for en koordinert satsing fra alle berørte aktører, slik at fremdriften i arbeidet øker. 

– Skal vi lykkes med å drive nettet mer effektivt enn i dag, må vi i enda større grad legge til rette for at digitaliseringen gjøres i fellesskap med en samlet bransje, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

RME anbefaler at:

  • det utarbeides en gjennomføringsplan for arbeidet med digitalisering og effektiv informasjonsforvaltning som gjelder for alle nettselskap
  • det etableres et digitaliseringsforum som vil være en felles møteplass som kan samle alle relevante aktører og utveksle informasjon om pågående arbeidsprosesser, diskutere måloppnåelse i henhold til gjennomføringsplanen og eventuelt bringe inn behov for avklaringer fra myndighetene

Nettalliansen og RME
Nettalliansens administrasjon tok initiativ til et møte med RME denne uken, for å snakke nærmere om digitaliseringsforumet som etter planen opprettes i løpet av første halvår 2021. Vi fortalte om Nettalliansens digitaliseringsarbeid og fokus på effektivisering gjennom informasjons- og kompetanseutveksling, mens RME gikk gjennom bakgrunn for opprettelse av digitaliseringsforumet, og veien videre. 

Digitaliseringsforumet er fremdeles i støpeskjeen, men vi signaliserte at Nettalliansen ønsker å delta i forumet, da vi tror at dette vil være nyttig for begge parter i tiden fremover. 

Les hele saken på NVE.no