Prosjektet EarlyWarn er avsluttet

EarlyWarn er et innovasjonsprosjekt i regi av SINTEF, som Nettalliansen har vært med på å finansiere. Prosjektet har hatt fokus på prediksjon av feilhendelser i kraftsystemet, både på distribusjons- og transmisjonsnivå.

Prosjektet ble innvilget under navnet "EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults". EarlyWarn har vart i 4 år og er nå formelt avsluttet. SINTEF sendte nylig ut sluttrapporten for prosjektet.

Lasse Husevåg Klausen som er planingeniør i Hallingdal Kraftnett har vært prosjektdeltaker i prosjektet, og oppsummerer det slik: 

- Early Warn var et KPN-prosjekt (kompetanseprosjekt) og det gjør at det er i en tidlig fase og sannsynligvis langt frem til noe er klart for bruk. Utviklingen og testingen foregikk på et ganske høyt nivå og det var til tider utfordrende å henge med. Nettalliansen bør nok i fremtiden prioritere å delta i prosjekter som er nærmere et ferdig produkt der flere selskaper kan delta i testing og utvikling.

- Det som er bra med et KPN-prosjekt er at det bygger kompetanse i næringslivet. Det var to doktorgradsstipendiater som hadde oppgaver i tilknytning til prosjektet. Dette er kompetanse som sannsynligvis kommer hele nettbransjen til gode. Det vi har lært av dette prosjektet er mulighetene/begrensninger med bruk av maskinlæring og muligheter for å ta i bruk eksisterende komponenter/data til å gi ny informasjon.


Vi har trukket ut hovedmål og måloppnåelse ut av sluttrapporten, som i sin helhet kan leses her.


Hovedmålet for prosjektet
Utvikle og validere nye modeller og verktøy for forbedret situasjonsforståelse, samt system- og komponenttilstandsestimering i transmisjonssystemet. Fokus vil være på proaktiv deteksjon av systemustabiliteter og komponentfeil under utvikling, og dermed tillate tidlig intervenering og forebyggende tiltak for å unngå avbrudd.

Vurdering av måloppnåelse
Prosjektet har utviklet og testet modeller for prediksjon av ustabiliteter og feil med tilhørende verktøy for generering av datasett og innhenting av relaterte data. Modellene har blitt testet både i operativt miljø og på historiske data for å vurdere deres prediktive evne. Selv om modellene har demonstrert statistisk signifikant prediktiv evne innen prediksjon av hendelser og ustabiliteter før de inntreffer, har det ikke vært mulig å demonstrere tilstrekkelig treffsikkerhet til at de kan benyttes operasjonelt. En detaljert beskrivelse av treffsikkerheten til modellen og deres generelle oppførsel er utførlig beskrevet i artikkelutkastet "Live Prediction of Power Quality Anomalies" som er inkludert i materialet som er distribuert til partnerne.

Sintef jobber med en videreføring av arbeidet, og har konkrete diskusjoner med kraftkrevende industri om videreutvikling av metodene som er etablert i EarlyWarn.


Innovasjon i Nettalliansen

Nettalliansen ble med i dette prosjektet i 2017. Siden den gang er det blitt besluttet at Nettalliansens felles FoU-midler skal dekke FoU-prosjekter som har en kortere tidshorisont og har direkte nytteverdi for alle selskapene i Nettalliansen. Prosjektene skal så langt det lar seg gjøre være praktisk og anvendbar for selskapene.