Primærkontakter hos selskapene

Vi har en liste over primærkontakter i Nettalliansen, som blir brukt ved utsendelse av mail med kritisk viktig informasjon. 

Samhandlingsnettet og nyhetsbrev er den primære kanalen for informasjon fra Nettalliansens administrasjon. I tillegg sender vi jevnlig ut mail til selskapene når det gjelder saker som er av en slik viktighet at vi må sikre at informasjonen kommer frem og i tide, eller at vi trenger svar fra samtlige selskap for å få gjort vår jobb på vegne av alle selskapene. 

Informasjon som kun er relevant for daglige ledere, sendes kun til daglige ledere. Men hvem som til en hver tid har ansvar for de ulike oppgavene i selskapene kan være vanskelig for administrasjonen å vite. I flere av selskapene er det flere personer utover daglig leder som har nytte av generell informasjonen på strategisk/overordnet plan. Dette varierer fra selskap til selskap. Et eksempel er høringsdokumentene på ny kundeløsning og tilsynsløsning som ble sendt ut tidligere denne måneden. 


Listen over primærkontakter er en utvidet versjon av listen over daglige ledere, slik at vi sikrer at informasjonen når alle dem som trenger det. 

Vennligst gi beskjed til Hanne.Johansen@nettalliansen.no hvis du ønsker å sette deg på denne listen.