Presentasjoner fra Fremtidens nettsystem i Bodø, og uttalelse fra styret

Takk for alle bidrag inn i samlingen i Bodø, der fokuset for dagen var «Fremtidens nettsystem». Her følger en kort oppsummering av dagen og beskrivelse av veien videre. Presentasjonene fra samlingen finner du her

Målsetning med samlingen
Målsetningen med samlingen i Bodø var å forankre Nettalliansens intensjonsavtale med Powel om å bidra inn i utviklingen av et modernisert nettsystem.

Avtalen, som fordrer at eierne i Nettalliansen aksepterer en felles, standardisert systemløsning, gir oss mulighet til å:

  • ta del i og påvirke retning og prioritering i Powels utvikling
  • hente ut stordriftsfordeler knyttet til innkjøp og drift av systemet (eksempelvis, en 30% reduksjon i årlige lisenskostnader)
  • bidra til å ta Nettalliansens eiere over på en felles IT-plattform, i henhold til Nettalliansens felles IT-strategi Veikart 2020

I forkant av samlingen var det opprettet en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra nettselskapene. Disse fikk tildelt prosessansvar for hovedprosessene som dekkes av et nettsystem, og utarbeidet konkrete forslag til oppgaveforbedringer for sin egen prosess. 

 

Oppsummering av dagen 
Samlingen besto av presentasjoner fra Nettalliansen, Powel og enkelte eierselskap. Nettalliansen presenterte det forretningsmessige og økonomiske rasjonale for at eierselskapene deltar i utviklingen av et nytt nettsystem, med fokus på fornyelsesbehovet ved dagens løsning og økonomisk/organisasjonsmessig standardiseringspotensial i Nettalliansen. Powel sin presentasjon tok for seg det tekniske og driftsmessige rasjonale for å utvikle en ny løsning, og hvordan man ser for seg prosessen videre og involveringen av eierselskapene. Videre ble behovet for og erfaring med modernisering presentert av Tage Karlsen (Nordkraft) og Hans Ørjasæter (Stryn). På denne måten fikk deltagerne i samlingen presentert standpunktet til de tre involverte partene i prosjektet (nettselskap, Nettalliansen og systemleverandør), hvilket la grunnlaget for viktige avklaringer og gode diskusjoner.

I tillegg ble det gjennomført en sesjon med gruppearbeid, der deltakerne ble delt inn per prosesskategori for å vurdere moderniseringsbehov innen disse. Prosesskategoriene og ansvarlige var som følger:

  • Nettdrift og overvåking (prosessansvarlig: Arvid Juve)
  • Planlegging og utbygging (prosessansvarlig: Hans Ørjasæter)
  • Vedlikeholdsstyring (prosessansvarlig: Tage Karlsen)
  • Rapportering og analyser (prosessansvarlig: Jan Egil Viken)

Resultatene fra gruppearbeidet blir et første utkast av en liste over funksjonalitetsbehov som ny løsning skal dekke. (kommer også på samhandlingsnettet) Disse behovene er prioritert utfra hvorvidt alle selskap må dekke disse (dvs. om de skal tilhøre ‘kjernen’ i den nye løsningen, som alle skal ha), eller om det bør være opsjonsbaserte tilleggstjenester.

 

Veien videre

I løpet av de kommende ukene ønsker Nettalliansen å sluttføre samordningsavtalen med Powel. Neste steg for prosjektet vil derfor være:

  1. Utarbeide og sende ut deltagererklæringer
  2. Ferdigstille samordningsavtalen med Powel
  3. Følge opp innspillene til funksjonalitet per prosesskategori fra samlingen i Bodø; her ønsker vi å samle de som var involvert i gruppearbeidet for å drøfte, bearbeide og spisse resultatene fra gruppearbeidet.  

Styret har også gitt en uttalelse vedrørende prosjektet, som kan leses her

Ved spørsmål om Fremtidens nettsystemer kan dere kontakte Stig Roar Habbestad på mob 40 22 04 06 eller stig.habbestad@nettalliansen.no.