Pilotprosjekt med Nettalliansen og Pöyry

Nettalliansen har i dialog med Pöyry denne høsten diskutert mulighetene for et samarbeid, og vi går nå sammen i gang med et pilotprosjekt i Nettalliansen. 

V ser at arbeidet Pöyry foreslår å gjøre samsvarer bra med det arbeidet som gjøres i pågående strategirevisjon. Kostnadskartleggingen som Pöyry gjennomfører hos sine kunder (deriblant selskap i Nettalliansen) vil kunne være en god benchmark mot de kostnadsbesparende tiltakene som vil komme ut av strategirevisjonen.

Dette samarbeidet samsvarer også godt med hva dere eiere har ytret ønske om, å se konkret verdi av det arbeidet som gjøres i Nettalliansen.

 

I den forbindelse har Nettalliansen og Pöyry invitert selskapene i Nettalliansen til et pilotprosjekt, hvor målet er:

-        å identifisere interne prosesser med størst potensiale for forbedring

-        utvikle god metodikk for rapportering av kostnader på prosess- og delprosessnivå

-        utvikle gode nøkkeltall og pedagogisk presentasjon av resultater

 

Til dette pilotprosjektet etterspurte vi 4 selskap til å delta. Vi endte opp med 9 svært motiverte selskap og vil nå gjøre et utvalg av disse som gir en balansert sammensetning i piloten.

Piloten vil ferdigstilles ila Q1/2019. Når pilotprosjektet er avsluttet, tar vi en vurdering på om vi fortsetter med flere selskap og ser på veien videre. Beslutter vi å fortsette med flere selskap, igangsettes dette i løpet av Q2/2019. 

Se presentasjon av pilotprosjektet