Oppsummering fra ekstraordinær GF den 12. februar

Tretti eierselskap var representert med én eller flere deltakere fra hvert selskap. Agenda for dagen var gjennomgang av strategidokument, handlingsplanprosess og forslag til handlingsplan.

Takk til alle som deltok på ekstraordinær generalforsamling på Gardermoen tirsdag 12. februar. Agenda for dagen var gjennomgang av strategidokument, handlingsplanprosess og forslag til handlingsplan.

Det som ble presentert og gjennomgått i møtet, er et resultat av strategirevisjonen som har pågått siden høsten 2018. Møtet var preget av gode diskusjoner og innspill som er svært nyttig for det videre arbeidet med strategi og handlingsplan i Nettalliansen.

Følgende ble besluttet i møtet:

  • Generalforsamlingen slutter seg til framlagt strategidokument for Nettalliansen AS med kommentarer tatt inn i møtet. Styret må ta kommentarer og innspill fra møtet med i arbeidet med ferdigstillelse av dokumentet som får endelig behandling sammen med øvrige styrende dokumenter i ordinær generalforsamling 2019. Det vises til gjennomgått dokument med sporbare tekstendringer som behandlingsprotokoll.  
  • Generalforsamlingen slutter seg til handlingsplanprosessen som framlagt i møte 
  • Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at styret driver selskapet innenfor gjeldende budsjett og fullmaktsramme med de prosjekter og aktiviteter som er presentert i foreløpig handlingsplan for selskapet. 

Presentasjoner og dokumenter fra dagen finner du her.

Frem mot ordinær generalforsamling i Rosendal 4. juni vil administrasjonen analysere et utvalg idéer og behov som legges frem sammen med forslag til handlingsplan til diskusjon i vårens regionmøter. På regionmøtene vil det jobbes videre med innhold i handlingsplan og det skal foreslås kandidater til handlingsplanutvalget. Handlingsplanutvalget vil jobbe med endelig forslag til handlingsplan som legges frem for generalforsamlingen til beslutning. Regionmøtene vil ikke bli holdt i uke 11 som tidligere informert, men blir utsatt til uke 13/14. En spørreundersøkelse om formen på regionmøtene blir sendt til daglige ledere i løpet av uken. 

 

Vi oppfordrer alle eierselskap til å vurdere hvilke ressurser som skal sitte i handlingsplanutvalget. Det vil være viktig med en bred sammensetning av ressurser som kan bidra innenfor de strategiske fokusområdene Innkjøp, Digitalisering og Fellesskap.