Oppsummering fra eiermøte

Nettalliansens eiermøte ble gjennomført i Oslo på onsdag 21.november. Det var en engasjert gjeng bestående av 45 personer, og det var 26 av 46 eierselskap som var representert. Den røde tråden i møtet var fremtidsbildet, samarbeid og sterkere forpliktelser.

Hovedtema for eiermøte var strategirevisjonen, SYNERGI; vår bransjeløsning for IT-drift og fellestjenester, samhandling og innkjøp. Energibransjen er i endring og noen av de sentrale spørsmål gjennom dagen var:

  • Hvor gode er vi til å tilpasse oss endringene som skjer – for eksempel at store selskap blir enda større (ref. Hafslund og Eidsiva, Trønder Energi og NTE)
  • Hvilket ansvar tar daglige ledere og ansatte i forhold til de endringene som kreves?
  • Hvilke oppgaver kan og bør vi gjennomføre sammen i Nettalliansen?
  • Hvordan skal små og mellomstore nettselskap overleve?

 

Dagen startet med en humoristisk vinkling på endringsledelse, de ulike rollene i et selskap og hvordan man påvirker hverandre. Videre ble det som innledning til gruppearbeid i strategirevisjon, holdt to innlegg fra representanter fra arbeidsgruppen i Strategirevisjon 2018. Halvard Fjeldvær fortalte om hvorfor Nettalliansen er viktig for Svorka, mens Eirik Jørum fra Orkdal Energi vektla Nettalliansen som en strategisk og forpliktende allianse. Vi opplever en bred enighet om behovet for sterkere forpliktelser inn i alliansen. Dette vil det jobbes videre med i strategirevisjonen. 

Vi gjennomførte gruppearbeid der fokus var å vurdere hvilke oppgaver selskapene i Nettalliansen kan gjøre sammen eller på samme måte. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med å konkretisere innholdet i strategirevisjonen, og eierselskapene vil involveres gjennom de ukentlige Skype-møtene og løpende informasjon på samhandlingsnettet.

Eika Alliansen var invitert til eiermøtet og presenterte hvordan de sammen med 69 lokalbanker jobber med forankring, styringsmodell og gjennomføring av prosjekter. Eikas strategi heter «Lokalbanken 2023» som har mange likhetstrekk med Nettalliansen og «Nettselskapet 2023». Banksjefen fra Hønefoss Sparebank informerte om hvorfor Eika Alliansen er viktig for dem. Hønefoss Sparebank er en aktiv deltaker i Eika Alliansen og de ser på involvering som en nøkkel for å oppnå gode resultater. Han var tydelig på at det er en forutsetning for å påvirke det som skjer i alliansen, og at de dermed kan være i forkant med nye løsninger samtidig som de øker kompetansen i eget selskap.

Hanne Johansen oppsummerte viktige funn fra sin masteroppgave der fokus var hvordan vi kan gjennomføre endringer på en god måte og hva som gir godt samarbeid. Lars Eirik Olsen informerte om SYNERGI og hvordan alle løsninger og tjenester henger sammen. Gunnar Bell avsluttet med å informere om fremtidens innkjøp og hvordan vi skal legge en plan for hvordan vi skal finne de viktigste og mest kostnadseffektive områdene for innkjøp for hele alliansen. 

 

Det var mye positiv energi på eiermøtet og det er et godt utgangspunkt for å få til mye bra sammen. VOKKS Energi deltok også på møtet, de er interessert i eierskap i Nettalliansen og fikk med dette et innblikk i hva som skjer i alliansen.

 

Tusen takk til alle som deltok på møte. Vi har sendt ut en kort evaluering til dere som deltok, vi håper dere setter av et par minutter til å besvare.

 

Presentasjonene fra eiermøtet finner du her