Nyheter fra prosjekt Kundeløsning

Prosjektet rapporterer om gode nyheter til eksisterende og nye selskaper på CGIs kundesystem.

Sluttkunde-styrt HAN-port
Dagens løsning med manuell styring og kontroll av HAN-port på AMS-målerne er veldig ressurskrevende for de selskapene som opplever høy kundepågang for åpning og stenging. Mange av allianseselskapene har derfor uttrykt ønske om å få automatisert denne prosessen.

Prosjekt Kundeløsning er nå i ferd med å avslutte testing av en ende-til-ende-løsning for styring av HAN-port hvor sluttkunden selv kan åpne og stenge datastrømmen, og hvor porten automatisk stenges ved utflytting. I første omgang vil løsningen bli tilgjengeliggjort helt ende-til-ende for de som benytter IS-Suite, Quant sentralsystem og Aidon målere, men vi kommer også til å søke løsning for automatisering helt ut til målerne for de selskapene som har Kamstrupmålere.

For sikker autentisering av sluttkundene, blir det tilbudt en løsning for autentisering gjennom ID-porten. Løsningen krever en tilleggsavtale direkte mellom det enkelte nettselskap og Nets, som etablerer og drifter tilknytningen til ID-porten. Tilleggsavtalen blir formidlet til de som allerede er på IS-Suite så snart løsningen er verifisert, og blir fortløpende kommunisert til nye selskaper gjennom utrulling av ny kundeløsning. De som eventuelt ikke ønsker at sluttkundene selv styrer HAN-porten, kan selv registrere kundebehov i IS Customer, og på den måten starte den automatiserte prosessen der.

  

Løsning for VEE for selskaper uten tilknytning til sentralsystem 
Alle selskap på Kundeløsning 2.0-anskaffelsen som ikke er tilknyttet et sentralsystem (Quant/Valider), må bytte modul for validering, estimering og endring av måleverdier (VEE), samt innsending til Elhub. Dette gjelder syv selskap. 

I avtalen med CGI finnes en opsjon for implementering av et slikt system, Techyon Nanomeetering MDM, og i tillegg har selskapene dette gjelder forespurt Embriq om tilbud på tilsvarende løsning som benyttes til blant annet VEE for de allianseselskapene som er på Quant sentralsystem i dag.

Alle de syv selskapene har nå besluttet å velge Embriq sin løsning på sentralsystem. Fordelen ved denne løsningen er at alle integrasjoner allerede er utviklet, og at eventuelt valg av Embriq sin løsning for nettnytteanalyse, Quant Insight, vil fungere optimalt med målerdata liggende i sentralsystemet. Valget medfører at alle deltakende selskaper i Kundeløsning 2.0 vil ha en lik arkitektur med bruk av et sentralsystem (Quant/Valider). Dette gir gode muligheter for selskapene til å opptre "Sammen, og på samme måte".

 

Bransjeløsningen
Bransjeløsningen effektiviserer arbeidsprosesser både hos hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen slik at nettselskapene enkelt skal kunne utveksle informasjon og ressurser. Dette bidrar både til økt effektivitet og redusert sårbarhet hos hvert enkelt allianseselskap. 

Nettalliansens nye kundeløsning gir allianseselskapene svært gode muligheter til å effektivisere arbeidsprosessene, og tar bransjeløsningen et stort steg videre.