Nettkonferansen 2018

Energi Norge holdt Nettkonferansen 2018 den 4. og 5. desember på Quality Airport Hotel Gardermoen. Her følger en kort oppsummering, og presentasjoner fra begge dagene.

Stikkord fra begge dagene er elektrifisering, fornybar, digitalisering, standardisering, kompetansedeling, data og ikke minst kunden i sentrum. 

Mange startet sin presentasjon med å påpeke at fremtiden er fornybar og den er fullelektrisk, og nettselskapene er nødt til å henge med. Elektrifisering og nye kundebehov, gjør at vi som nettselskap må tenke nytt. Kun å rulle ut kabel holder ikke mer, vi må også tenke prising, fleksibilitet, effekttariffer og ikke minst teknologi. Det vil bli sammensatt, og blant annet det å være nettplanlegger vil bli mer komplekst fremover. 

 

Reguleringsmodellen
Både nåværende regulering og framtidig regulering var tema, og ikke minst hvordan reguleringen må legge til rette for at bransjen best skal kunne utvikle seg fremover. Regulator selv pekte på at gyldighetentil inntektsrammemodellen allerede er under press. Pöyry tok også for seg inntektsrammemodellen i sitt innlegg, og pekte blant annet på behovet framover for å bruke inntektsrammemodellen mer operativt enn den hittil har vært brukt.

Regulator ga uttrykk for at de ikke har fasiten på hvordan fremtiden kommer til å se ut, og var klar på at de ønsket og vil legge til rette for at bransjen skal prøve ut nye løsninger og modeller, også når utprøvingen går på tvers av dagens regelverk. Bransjen som en sandkasse var en metafor regulator brukte i denne sammenhengen.

Batterier i og tilknyttet nettet fikk en del oppmerksomhet ila konferansen og var også et av eksemplene regulator viste til mht testing av både løsninger og modeller, feks mht eierskap. Som de sa selv «Vi er åpne for å diskutere mye av regulering i NVE». Samtidig viste regulator til europeisk utvikling og at Vinterpakken legger føringer for hva norsk regulering kan tillate seg.

 

Systemansvar
Systemansvar ble også et stikkord, og flere aspekt ved begrepet ble tatt opp. Det ble blant annet vist til at begrepet som sådan ikke er godt forankret i nåværende lover og forskrifter. Et annet sentralt aspekt ved begrepet var innholdet i S´en i DSO, og de framtidige grensesnittene TSO-DSO og DSO-DSO. Agder presenterte sin DSO-pilot med fokus på spenningskoordinering og med skisse til oppgavemessig innhold i DSO-rollen.

Et tredje aspekt ved systemansvar tok utgangspunkt i at de systemmessige endringene som nå skjer, i stor grad er drevet av kunder, elektrifisering og distribuert produksjon på kanten av nettet, Det peker i retning av at alle nettselskap nå nødvendigvis går fra å være distribusjonsselskapet til å måtte ta et systemansvar.

 

Kunden i sentrum
Hva forventer kundene av nettselskapene som tjenesteleverandør i dag, og de neste 5 årene?

En egen sesjon var tilegnet kundeperspektivet. Det ble blant annet nevnt at vi gjennom digitalisering er vant med i vår hverdag av informasjon og tilgjengelighet, og vi forventer også det på andre områder i livet. Det skal være lett å finne frem, lett å forstå. Og da må vi gjøre noe med stammespråket i bransjen vår. Ting skal tilpasses kunden og det skal fungere. Og ikke minst forventer kunden at informasjon du har om kunden brukes fornuftig, sikkert og komme kunden til gode. 

Hafslund Nett fortalte at de ønsker kundekontakt og utvikler sitt kundesenter. Den forskjellen de registrerer hos kundeservice er at den enkle kundeservicen går ned, og den komplekse kundebehandlingen går opp. 

 

I agendaen fra Nettkonferansen 2018 finner du temaene i sesjonsoverskriftene. Klikk deg gjennom presentasjonene, her er det mye nyttig og spennende lesning.

 

Agenda og presentasjoner

Program
Deltakerliste

PRESENTASJONER DAG 1

Sesjon 1: Nettbransjen mot 2025
Kristin Lian, Energi Norge: Framtidens nettselskap
Ove Flataker, NVE: Europeisk utvikling av DSO - Vinterpakken
Ole Petter Nyhaug, Opinon AS: Strømkunde i endring - hvilke trender påvirker adferden som nettkunder? 

Sesjon 2: Reguleringens rolle i den elektriske fremtiden
Andreas Bjelland Eriksen, NVE: Status effekttariffer
Jørgen Bjørndalen, DVN GL: Nettselskapets oppgaver - regulatoriske utfordringer
Lisbeth Vingås, Hafslund Nett AS: Regulering og teknologiutvikling
Tore Langset, NVE: Fremtidens nettregulering

Sesjon 3: Elektrifisering
Patrick Narbel, Pöyry: Virkning av regelverk for tariffer, anleggsbidrag og inntektsregulering vs elektrifisering?
Trond Sikveland, Kristiansand Havn Kf: Kristiansand Havn
Thor Holm, Skagerak Nett AS: Elektrifisering av maritim sektor, nettutfordringer, standardisering
 
Sesjon 4: HMS og Beredskap
Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA: Hvordan gjøre jobben sikkert i ekstremvær
Bjørn Høiås, Hafslund Nett AS, Nye krav til IKT-sikkerhet i beredskapsforskriften, 10 praktiske grep
Rolf Andersen, TrønderEnergi Nett AS: Innovativt innkjøp av låssystemet, et samarbeidsprosjekt i bransjen
Ørjan Vold, Dalane Nett AS: Slik gjør vi det hos oss - likehel i praksis

 

PRESENTASJONER DAG 2

Sesjon 5: Nettselskapene sett fra kundesiden
Morten Andreas Meyer, Huseiernes landsforening: Vi vil ikke bare være et målepunkt. Vi vil bli behandlet som kunder!
Andreas Thorsheim, Otovo AS: Solceller i nettet - vansker, misforståelser, muligheter og fremtiden
Bjørn Laksforsmo, sjøtransport Torghatten: Elektrifisering av sjøtransport - felles utfordring og mulighet

Sesjon 6: Innovasjon i nettforvaltning og nettdrift 
Anette Holtedahl, Powel AS: Desentralisert oppgaveløsning og dokumentasjon - eller bare "Helt i felt"
Kjell Anders Tutvedt, Hafslund Nett AS: Avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett
Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett AS: Trenger vi mennesker i fremtidens nettdrift?

Sesjon 7: DSO rollen
Torfinn Jonassen, NVE: NVEs "Visjon for utvikling og drift av kraftnettet"
Anne Sofie Ravndal Risnes, Statnett SF: Statsnetts "Visjon for utvikling og drift av kraftnettet"
Kristoffer Sletten, Agder Energi Nett AS: Spenningskoordinering i regionalt og lokalt distribusjonsnett
Anders Sivertsgård, Energi Norge: Energi Norges DSO prosjekt

 

Disse presentasjonene ligger også på samhandlingsnettet.