Nettalliansen med i REN-prosjekt

Nettalliansen blir med i et innovasjonsprosjekt som skal utnytte den økende tilgjengeligheten av data og kunnskap til å forutsi hvilke kraftledninger som har høyest risiko for å feile og hvorfor. 

Det er et betydelig behov for fornyelse av kraftledninger i Norge. En sammenstilling av investeringsplanene til alle nettselskapene viser at det for perioden 2020-2029 er planlagt investeringer for totalt 142 mrd. kroner. 

Gjennom dette innovasjonsprosjektet skal det utvikles en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger i distribusjonsnett og regionalnett. Prosjektets navn er Risikobasert fornyelsesvurdering av kraftledninger (RIFOK).

Metoden vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Til sammen vil dette føre til bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse, reduksjon av antall feil, reduksjon av ressurskrevende fornyelsesbefaringer og vedlikehold, og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid


Bakgrunn for prosjektet:

  • Betydelig behov for fornyelse av kraftledninger i Norge
  • Vanskelig å identifisere hvilke kraftledninger som bør fornyes og når dette bør gjøres, og dette krever derfor ofte manuelle og ressurskrevende befaringer
  • Det finnes mye kunnskap om aldring av kraftledninger, samt mye tilgjengelig data om miljøet og påkjenningene kraftledningene utsettes for (f.eks. feilstatistikk, kartdata, klimadata og data om grunnforhold, osv.)
  • Det har vært en rask teknologiutvikling innen sensorteknologi og smart anvendelse av data til effektiv og mer automatisert kontroll og forvaltning av kraftnettet
  • Til sammen gir dette potensiale for bedre prioritering av hvor og når kraftledninger bør fornyes

I tillegg:

  • Nettalliansen har mange selskap som ikke utnytter sin FoU-ramme og NVE er kritiske til at ordningen ikke blir benyttet. Dette er et prosjekt som er nyttig for alle og er lavterskel mht. å ta i bruk FoU-midlene.
  • Metoden som blir utviklet i prosjektet vil være svært nyttig sett i sammenheng med Bransjeløsningen, hvor mye av datagrunnlaget til prosjektet blir liggende mtp. standardisering og arkitektur. Utvikling av verktøy basert på metoden kan gi allianseselskapene et forsprang til å optimalisere sine investeringsplaner slik at selskapene får en økonomisk fordel.

 

Hovedmål
Prosjektets
hovedmål er å etablere en metodikk for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres.


Deltakelse
Deltagelse fra store nettselskap
, den viktigste tilbyderen av retningslinjer og verktøy for nettdrift i Norge (REN), og en sterk forskningsinstitusjon (SINTEF Energi) sikrer prosjektet den nødvendige kunnskapen for å nå sine mål. En forutsetning for deltakelse for flere av partene er at prosjektet blir NVE-godkjent, noe sannsynligheten er stor for. 

Kostnadsramme
Den totale kostnadsrammen er på 8,7 MNOK fordelt over tre år. Forskningsrådet støtter prosjektet i tillegg til næringsfinansiering over FoU-rammen til NVE som fordeles mellom Glitre Energi Nett, Elvia, Lede, Agder Energi Nett og Nettalliansen. 


Framdrift

 
Har du spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med Hans Ørjasæter i Nettalliansen.  

Prosjektbeskrivelse av RIFOK