Kartlegging av nåsituasjon

For å sikre at anskaffelsen av nytt Nettinformasjonssystem ivaretar vårt samlede krav til funksjonalitet, er prosjektet i gang med en detaljert kartlegging av nåsituasjonen hos nettselskapene.

I første omgang kartlegges systemportefølje, systemintegrasjoner og funksjoner hos nettselskapene som deltar i prosjektets arbeidsgruppe. Utover i mars vil arbeidet utvides til å omfatte alle allianseselskapene.


Dette arbeidet bidrar til å ruste Nettalliansen for en optimal felles systemportefølje for bransjeløsningen generelt og nettinformasjonssystem spesielt for årene fremover.


Gjennom arbeidet avdekkes ulike måter å arbeide på, ulik grad av automatisering, samt ulike måter å se på nettinformasjonsystemets plass i systemlandskapet. Uten denne informasjonen, vil det være umulig å beskrive en foretrukken felles løsning.

Vi sender en stor takk til alle involverte!