Hans Ørjasæter blir leder for nettdrift i Nettalliansen

Hans Ørjasæter fra Brenett har blitt ansatt som nettdriftsleder i Nettalliansen, og vil starte i løpet av våren 2021. Vi er veldig glad for å ha Hans med på laget, og ønsker han varmt velkommen! 

Hans jobber nå som avdelingsleder for nettforvaltning i Brenett. Vi har tatt en prat med han nå som seiersrusen etter finaleintervjuet har lagt seg, så han med egne ord kan fortelle litt om om seg selv, motivasjonen for å søke og hva han vil bidra med som nettdriftsleder i Nettalliansen.


Hva fikk deg til å søke på stillingen?

Etter å ha lest utlysningsteksten så såg eg at dette var ei veldig interessant stilling i ei spennande tid for Nettalliansen, og etter litt undersøkelsar angående arbeidsstad etc og eit par oppfordringar om å søke så søkte eg.


Hva vil du bidra med inn i Nettalliansen som leder for nettdrift?

Erfaringane eg har frå arbeidet som Nettsjef og leder for nettforvaltning i Stryn Energi og Brenett gjer at eg har nokså god oversikt over prosessane i eit nettselskap, og eg kan derfor bidra med fagkompetanse inn i dei ulike prosjekta og anskaffelsane i NA. Eg har også vore delaktig i fleire prosjekt og prosessar i NA og kjenner dei i administrasjonen og mange av dei flinke folka som sit rundtom i dei ulike eigarselskapa. Eg håpar difor at eg kan bidra til å styrke bindeleddet mellom eigarselskapa og administrasjonen og at vi sammen kan styrke samarbeidet på tvers av selskapa.


Hvilken betydning tror du eierskap i Nettalliansen vil ha for nettselskapene fremover?

Kostnadsbesparelsar gjennom innkjøp og stordriftsfordelar på systemløysingar, IT-sikkerhet etc er grunnleggande fordelar, men kompetanseutveksling, digitalisering, standardisering på tvers av selskap og felles arbeid med å tilpasse seg nye krav er vel så viktig for selskapa. Det kjem stadig nye krav og pålegg frå myndigheitene som vi må forholde oss til, og då er fellesskapet viktig for å sikre at vi handterar dette på ein god og kostnadseffektiv måte.


Hvordan tror du systemstøtten innen nettdrift for et nettselskap vil se ut om 3-5 år?

Eg trur vi vil sjå ei dreining mot system som samlar data frå ulike kilder og visualiserar og sammenfattar det for å sjå sammenhengane i det som skjer i nettet. Informasjon frå Scada, NIS, AMS, NSO, meterologiske data og etterkvart meir sensorikk i nettet i kombinasjon med underliggande nettstrukturar gir muligheiter for å analysere og planlegge nett basert på «Realtime» data. Dette blir viktigare og viktigare mtp innfasing av elbilar, elbussar, elferger, solcelleanlegg, småkraft osv som utfordrar driftinga av nettet mtp våre krav til leveringskvalitet og -sikkerhet.


Hvilke funksjoner blir viktig å fokusere på?

Åpne grensesnitt, tydelig bevisstheit rundt masterdata og innsamling og lagring av data på ein slik måte at dei kan nyttast av tilgrensande system.


Hvilke funksjoner, som i dag gjøres manuelt, vil kunne automatiseres?

Varsling av strømbrudd, tilkobling av nye kundar, kvalitetsovervåking og automatisk varsling/opprettelse av AO til utførelse, optimalisering av tap i nettet, deteksjon og varsling av jordfeil osv. Ein del av dette er tilgjengelig også i dag, men om nokre år må det vere standard for alle.


Hva blir de største utfordringene for Nettalliansen fremover?

Samanslåingar og endringar i eigarstruktur vil påvirke NA si eigarsamansetning og det er fleire som bankar på døra, så handtering av endringar på eigarsida må skje på ein smidig måte slik at ein ikkje tek vekk fokus og trykk på dei viktige prosjekta i NA. Det er også viktig at ein tydleggjer verdien NA har for kvart selskap slik at eigarselskapa føler at dei får valuta for pengane ein brukar i alliansen. Nettselskapa er nødt til å ha kostnadsfokus, og det er viktig at NA har ein forståelse av korleis ulike kostnadselement slår ut på inntektsramma.  


Sist men ikke minst, hva gleder du deg til?

Eg gledar meg til å jobbe tett sammen med dei flinke folka i administrasjonen og eigarselskapa for å lage den beste bransjeløysinga for systemstøtte til nettselskapa. Det blir også veldig spennande å bidra på tvers av selskapa til å digitalisere og ta i bruk data frå nettet for å kunne drifte, analysere og planlegge nettet på ein mykje betre måte enn vi gjer i dag.

Eg synes det er veldig givande å kunne bidra til at dei viktige små og mellomstore nettselskapa rundt om i landet har dei beste forutsetningane for å drive effektivt i konkurransen med dei store, og gledar meg til å strate på denne reisa sammen med dykk!

 

Hans vil starte i sin nye stilling våren 2021. Gi han en varm velkomst!