Fremtiden er elektrisk - oppsummering fra Smartgrid 2019

Årets konferanse kan oppsummeres med; elektrifisering, digitalisering, teknologi, omstilling og kompetanse. Startskuddet for smartgrid-æraen har definitivt gått. 

Estimater antyder en økning av kraftforbruket med 30-35 TWh fra 2017 til 2040. Elektrifisering i et slikt omfang og tempo vil ha direkte innvirkning på det norske kraftnettet. Det konferansen skulle gi svar på var:

  • Nettselskapenes digitale mulighetsrom
  • Barrierer for digitalisering - må vi leve med dem?
  • Hvor smarte er vi - bruk av nye data i nettutvikling, -vedlikehold og -drift
  • Effektfleksibilitet - alle snakker om viktigheten, men får vi det?


Nettnytte
Med økt tilgang på data og rimeligere tilgang til datalagring og prosessering, vil digitalisering blant annet bli viktige bidrag til effektiv håndtering av usikkerhet og god leveringskvalitet. På Smartgridkonferansen fikk vi høre om hvordan andre selskap i bransjen jobber med digitalisering og hva de har klart å oppnå så langt. 

Et av de viktige bidragene i omstillingen er AMS. Det var derfor interessant å få innblikk i ulike forskningsprosjekter som andre nettselskaper og akademia holder på med rundt nettnytte, og hva de har klart å realisere så langt. Ikke minst knyttet til hvordan vi kan nyttiggjøre oss av AMS dataene. Nettselskapene står overfor flere utfordringer fremover, knyttet til innføring av effekttariffer, mer solstrøm, el-biler mm.


Samarbeid og deling er avgjørende
Samarbeid, felles arenaer, kompetansefellesskap og delingskultur var begreper som ble nevnt ofte. For å bli mer effektive og unngå sentralisering og oppkjøp, blir kompetansedeling og samarbeid avgjørende  i økende grad. Med det blir også Nettalliansen stadig mer aktuell på flere arenaer, og blir løftet frem som et godt eksempel på hvordan små og mellomstore selskap kan ruste seg for fremtiden. 

Eidsiva spurte spørsmålet om nettbransjen har den kulturen og kompetansen som skal til. Svaret er nei, men det har heller ikke andre bransjer. De vektla at det er mye spisskompetanse i bransjen, og nå bygges teknisk kompetanse mer og mer. Men vi må dele på kompetansen og på den måten lukke kompetansegapet. Det må skapes nettsamfunn og arenaer for å etablere bredden i bransjen. Her har selskapene i Nettalliansen et forsprang med store muligheter.


Kundeperspektiv og kommunikasjon
Hva er det vi egentlig selger som nettselskap? Hvordan selger vi effekt? Det spørsmålet stilte politiker og forfatter Per Espen Stoknes. Han tok for seg kundeperspektivet, og mener nettselskapene må snakke til kundene sine og ikke bare til teknikere og ingeniører. Det må skapes en relasjon som gir lojalitet og tillit og dialog med kundene.

Strømbruk er ikke rasjonelt, det har vi sett mange eksempler på både ved utrulling av smarte målere og ACER debatten for å nevne noe. Bransjen selv forsto hvorfor smarte målere var smart, men ikke kundene.

Neste steg er å utnytte de smarte målerne og vi får dermed en ny sjanse til å skape en god relasjon til kundene. Erstatt stolpediagrammet, og tilby innsikt var rådet. Stoknes dro frem 3 viktige budskap som kunden må forstå så vi kan få med oss kundene på reisen og dermed skape en vinn-vinn mulighet hvor nettselskapet er heltene:

  • Nødvendig omlegging
  • Rettferdig omlegging
  • Mulighet til å spare penger

 

Nettalliansen på scenen
Nettalliansen var også en del av programmet, hvor prosjektsjef Lars Eirik Olsen presenterte alliansen under overskriften "Felles digitale løsninger i Nettalliansen - felles digitaliserings- eller anskaffelsesstrategi?" Svaret på spørsmålet er selvsagt at Nettalliansen har begge deler. Presentasjonen kan du se her

 

Alle presentasjonene fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig på Smartgrids.no.