Forprosjekt Nettdrift

Her er en statusoppdatering på hva som rører seg i forprosjekt Nettdrift, og hva som kan forventes i løpet av året.

Forprosjektet har som mål å utarbeide prosjektbeskrivelse for anskaffelse av løsning som dekker fremtidens behov innen nettdrift. Prosjektet må være så detaljerte planlagt at hvis det besluttes vil vi kunne starte opp et (eller flere) anskaffelsesprosjekt.

Nå er vi ferdige med kartlegging av nåsituasjon og fremtidig målbilde, og vi har brukt en del tid på kartlegging og gruppering av arbeidsprosessene innen nettdriftsområdet. Det å få oversikt over behovene er viktig for å dekke opp de ulike områdene med riktige system. Vi har underveis i prosjektet hatt presentasjoner av ulike løsninger og har nå god oversikt over hvilke system som kan dekke de ulike arbeidsprosessene hos et nettselskap på best mulig måte. Her er det viktig å se sammenhengene med resten av systemporteføljen.  


Her er utdrag fra prosjektbeskrivelsen til forprosjektet:

  • Nettdriften forutsetter gjennomtenkte prosesser og tilgang til tilstrekkelig og relevant informasjon, både fra eget nettområde, og fra tilgrensende nettområder. Dette gir et økt behov for samarbeid som øker behovet for dokumentasjon- og informasjonsdeling, og eventuelt felles driftssentraler og driftskontrollsystemer for å redusere sårbarheten. ​
  • Økt digitalisering av utstyr i nettet vil kunne automatisere enkelte driftsoppgaver, samt legge til rette for mer optimalisert vedlikehold (levetid og økonomi). Samtidig vil den økte kompleksiteten medføre nye krav til relevant kompetanse og ferdigheter.  ​


Hva skjer når forprosjektet er ferdig
Utfallet av forprosjekt nettdrift vil bli en portefølje av anskaffelsesprosjekter innen ulike felt på nettdriftdomenet, deriblant anskaffelse av nytt NIS som vil dekke deler av behovene til nettselskapet.

Nettdrift er et ganske stort felt med mange system og behov, og ønsker å gå for mest mulig  «hyllevare»-løsninger i porteføljen. Anskaffelse av nytt NIS vil komme tidlig mht. behovet for utskifting av OpenNIS og ISY-NIS som er på vei ut. Anskaffelsen vil da legge til rette for gode integrasjonsmuligheter mot andre systemer og at man får tilgang til data på en enkel og billig måte.

Fordelen med å få selskapene over på felles system er mange og store, og det viktigste er innen standardisering, integrasjoner, kompetansedeling, tilgjengeliggjøring av data, avtalemessig og økonomi.


Handlingsplan 2021, del 2

I løpet av høsten vil anskaffelse av nytt NIS og kanskje flere prosjekter bli løftet frem som gjennomføringsprosjekter med anskaffelse av system som mål, så vi ser frem til en spennende reise videre innen dette viktige feltet.