Deltakere til forprosjekt Nettdrift

Det er besluttet å starte opp forprosjekt Nettdrift, og vi søker deltakere til arbeidsgruppen.

Vi tar sikte på å starte opp prosjektet i begynnelsen av februar og avslutte i juni (2021). Omfanget for hver enkelt deltaker er antatt å bli ca. 2-3 timer per uke. Hvor det noen uker kan bli 4-5 timer, mens andre ingen. Vi vil kalle inn til møtene så snart vi har arbeidsgruppen på plass. Arbeidsgruppen vil bestå av totalt 8 personer, hvor vi allerede har reservert noen av plassene til de som deltok i forrige nettdriftsprosjekt for å sikre kontinuiteten. 

For å sikre at vi har håndtert alle aspekter av behov innenfor nettdriftsområdet er vi interessert i representanter med bakgrunn fra ledelse, økonomi og operativ drift.

Vi kommer til å gjennomføre prosjektet med workshops for hvert tema. Det legges derfor opp til møter på 2 timer av gangen på Teams. 

 
De som ønsker å delta i arbeidsgruppen kan gi en tilbakemelding til lars.eirik.olsen@nettalliansen.no innen fredag 22. januar. Hvis det er noen spørsmål kan dere også ta kontakt på e-post eller ringe på tlf. 93 09 04 68. 

 

Beskrivelse av forprosjektet

 • Det grønne skiftet medfører store endringer innen produksjon, forbruk og transport av elektrisitet, som øker kompleksiteten i systemdriften ved økende variasjon i effektflyten (retning og mengde) og tiltagende problemer med spenningsvariasjoner. Dette øker behovet for verktøy for overvåkning og styring, samt for analyse og prognoser på kort og lengre sikt, for å optimalisere nettdriften (ref. Rapport – RME - Fra brettet til det smarte nettet –Ansvar for driftskoordinering i kraftsystemet).​
 • Nettdriften forutsetter gjennomtenkte prosesser og tilgang til tilstrekkelig og relevant informasjon, både fra eget nettområde (inklusiv kanten av nettet), og fra tilgrensende nettområder. Dette gir et økt behov for samarbeid som øker behovet for dokumentasjon- og informasjonsdeling, og eventuelt felles driftssentraler og driftskontrollsystemer for å redusere sårbarheten. ​
 • Økt digitalisering av utstyr i nettet vil kunne automatisere enkelte driftsoppgaver, samt legge til rette for mer optimalisert vedlikehold (levetid og økonomi). Samtidig vil den økte kompleksiteten medføre nye krav til relevant kompetanse og ferdigheter.  ​  ​

 

Omfanget av forprosjektet

 • Verifisere kartleggingen av fremtidens behov innen nettdrift fra 2019, og komplettere denne om nødvendig
 • Utarbeide fremtidens målbilde som minimum må resultere i utskiftning av dagens NIS​
 • Kartlegge overordnede use case, prosesser og informasjonskilder innenfor avdekket behov​
 • Kartlegge begrensende faktorer slik som krav til sikkerhet ​
 • Kartlegge hvordan IT-strategigruppens retningslinjer kan hensyntas​
 • Identifisere nettdriftsområdets grensesnitt mot andre områder av virksomhetsarkitekturen (prosesser, informasjon, løsninger, integrasjon, teknologi)​
 • Kartlegge markedet med hensyn på løsninger som tilbys for å dekke målbildet (ADMS-domenet)​
 • Kartlegge hvilken innkjøpsstrategi som bør brukes ​
 • Utarbeide forslag for gjennomføringsprosjekt/prosjektportefølje for å realisere målet om fremtidig målbilde, Nettalliansens overordnede strategiske mål og IT-strategi ​


Forprosjektet har som mål å utarbeide prosjektbeskrivelse for anskaffelse av løsning som dekker fremtidens behov innen nettdrift. Prosjektet må være så detaljert planlagt, at hvis det besluttes vil vi kunne starte opp et anskaffelsesprosjekt.